popis obrázku

Úvodní stránka
Historie SDH

Fotografie
Soutěže
Kniha návštěv
Kontakt
Dnes je
Svátek slavíTOPlist

Historie sboru dobrovolných hasičů Chromeč


O obci

Obec byla založena v roce 1353. Ves Chromeč byla majetkem zemanů z Kolšova. V polovině 15. století získali Chromeč páni ze Zvole a počátkem 16. století Žerotínové. Tvořila součást jejich losinského (Šumperského) panství až do roku 1560, kdy prodali Chromeč, Dolní Studénky, Olešnou i Loučku (dnes součásti obce Hrabišín), Hrabišín a pustou ves Třemešek komorníku menšího práva Olomouckého Petru Bukůvkovi z Bukůvky.

Chromeč byla zvláštním statkem, až roku 1658 prodala Johanka Kobylková z Kobylího Chromeč s tvrzí (8 km jihozápadně od Šumperka) a Bohutín k Bludovu, jehož majitelem byl hrabě Lichtenštejn-Kastelkorn. Od té doby zůstal chromečský statek součástí bludovského panství, zpočátku ještě jako samostatný statek. Jako takový je uváděn i ve smlouvě z 1. 4. 1710, kterou bylo bludovské panství prodáno Janu Jáchymu ze Žerotína. To je poslední zpráva o chromečské tvrzi jako šlechtickém sídle. Později byla tvrz přestavěna na panské sýpky chromečského dvora, později objekt JZD.

Obec v roce 1848 patřila k politickému i soudnímu okresu Šumperk. Počet obyvatel obce v roce 1834 byl 632, kteří žili v 99 domech. V roce 1930 byl počet obyvatel 619, z toho 612 Čechů. Chromeč patří mezi menší obce okresu Šumperk.

Počátky a průběh činnosti SDH - od založení sboru do okupace

Sbor dobrovolných hasičů vznikl 3. 4. 1888. Důvodem jeho vzniku byly ničivé požáry a časté povodně řeky Moray. O jeho vznik se zasloužil Alois Habermann, majitel válcového mlýna v Chromči a Jan Večeř, rolník (č. 8), taktéž v Chromči. Prvními funkcionáři Sboru dobrovolných hasičů v Chromči byli zvoleni: Antonín Primes - předseda, Alois Habermann - náčelník, Jan Večeř - I. podnáčelník, Hynek Rýznar - II. podnáčelník, Antonín Holouš - pokladník, učitel v. v., Vilém Kotrlý - jednatel, řídící učitel a Antonín Štot - člen výboru. Sbor měl 7 členů výboru, počet činných členů 21. Volby do výboru probíhaly každoročně.

Po válečných útrapách I. světové války, při níž obec Chromeč ztratila 16 mužů (i členy SDH), začal sbor znovu pracovat dne 26. 1. 1919. Veškeré své potřeby financoval z výtěžku hasičských slavností, zábav a divadel, ale i za pomoci spoluobčanů. Na valné hromadě 23. 12. 1928 byli zvoleni Hubert Habermann - předseda a Josef Riedl - náčelník sboru. V roce 1928 na základě nařízení hasičské jednoty se poprvé konaly volby na dobu 3 let. 31. 5. 1923 bylo navrženo založení družstva dorostu v počtu asi 8 členů.

Činnost sboru za okupace

Po zákazu všech politických stran v obci zlikvidovali Němci i všechny ostatní organizace a spolky jako byl např. Sokol, Orel, Národní jednota, takže nakonec zůstali jen hasiči. Jejich činnost byla omezena pouze na činonst ryze technickou. Hasičské uniformy byly pouze pracovní, bez výložek atd. Činnost hasičů byla reorganizována podle říšskoněmeckého vzoru.

SDH po druhé světové válce

Po osvobození repubiky Sovětskou armádou se činnost SDH rychle obnovila. Členové sboru z doby okupace se odhlásili, jiní odešli osídlovat pohraničí. Přesto však zůstalo kolem 20 členů, kteří ihned zahájili hasičskou činnost. Začátky byly velmi obtížné. Majetek sboru se v průběhu okupace značně ztenčil, takže v osvobozené vlasti toho pro SDH mnoho nezůstalo. Jen díky obětavosti funkcionářů SDH, zvl. pak nového předsedy Václava Matury st. a náčelníka Františka Diviše byly problémy vyřešeny.

Na den 10. 2. 1946 byla svolána valná hromada, na které se zvolil první poválečný výbor sboru. Do příslušných funkcí byli zvoleni na dobu tří let. Byli to: Václav Matura st. - předseda, František Diviš - náčelník, František Hojgr - jednatel, František Drexler - pokladník, Jan Kouřil, Jaroslav Mareš a Vojtěch Riedl - členové výboru. Na základě zákona se v roce 1953 změnil název na Sbor požární ochrany (SPO). Dne 30. 12. 1977 došlo ke stabilizaci a omlazení výboru SDH, do něhož byli na výroční schůzi zvoleni tito členoé: Václav Valenta - předseda, Alois Večeř - místopředseda, Václav Matura ml. - velitel, Velén Flašar - strojník, Jan Drásal - zástupce okresu, Jiří Urban - preventista, Vojtěch Peřina - organizační referent, Josef Matura - jednatel, Jan Kamlar - pokladník, Vladislav Pavlík - materiálový technik, Josef Fojt - referent CO, Marie Kunertová - referentka mládeže, Marie Otrubová - referentka žen, Jan Řežucha - kronikář. Před volbou výboru se vzdal funkce kronikáře dlouholetý a velmi svědomitý kronikář SDH Chromeč František Drexler.

Činnost ve vyšších orgánech hasičstva - činnost v župách

I sbor v Chromči se ř. 1891 zařadil do hnutí za vznik župy jako vrcholného orgánu českých hasičů soudních oresů Šumperk, Zábřeh a Štíty. Župní sjezdy řešily mnohé úkoly, které bylo nutno splnit (např. župní funkcionáře, školení, kulturní akce župy, soutěže a cvičení). Dokladem toho, že chromečský sbor měl i širší význam, je skutečnost, že rakouské úřady povolily dne 18. 6. 1903 konání župního sjezdu v Chromči, který se uskutečnil 28. 6. téhož roku. Na dalším župním sjezdu konaném 6. 7. 1930 byli za dlouholeto činnost v hasičském sboru dekoroávni medailemi jeho členové Prokop Minář a Jan Sokol. Po dobu II. světové války bylo všechno české v Sudetech potlačeno. Tato poněmčovací akce postihla i hasiče, kteří ale na rozdíl od jiných organizací nebyli zlikvidováni, ale veškerý život ve sboru byl podřízen pouze technické stránce věci. Velelo se německy, řízení sboru bylo v němčině a vedení bylo taktéž z řad Němců.

Organizační zařazení sboru po roce 1945

V době okupace veškerý život hasičstva po stránce kulturní, společenské i spolkové přestal existovat. Po roce 1945 se SDH Chromeč organizačně zařadil do MJ (místních hasičských jednot) a začala spolupráce v okrscích. Pomalu se začala konsolidovat jeho činnost, začal její rozvoj.

V roce 1960 došlo k rozsáhlým územním změnám v okresech spojením okresů Jeseník, Šumperk a Zábřeh v jeden okres Šumperk. Změny se dotkly i organizace hasičstva. SDH Chromeč byl zařazen do okrsku č. 20, který měl 5 místních jednot (MJ). Byly to: Bohutín, Vyšehoří, Chromeč, Postřelmůvek a Rovensko. Poslední změna před vznikem okresu Jeseník znamenala, že v roce 1995 patřil SDH Chromeč do okrsku 2/1 spolu se sbory Brníčko, Dlouhomilov, Kolšov, Lesnice, Postřelmov, Postřelmůvek, Rovensko, Strupšín, Sudkov a Vyšehoří. Starostou se stal František Janhuba, velitelem byl zvolen Josef Cikryt a jednatelem (kronikářem) Josef Matura.

Dne 13. 9. 1995 byla provedena registrace SDH Chromeč u Ministerstva vnitra ČR v Praze. Po rozdělení okresu Šumperk dne 1. 1. 1996 na okresy Jeseník a Šumperk je SDH Chromeč zařazen do okrsku č. 3, jehož vedoucím je Václav Matura, starostou SDH Chromeč byl František Řežucha, velitelem se stal Josef Cikryt, jednatelem Luboš Vepřek, hospodářem Leoš Plhák. Revizory byli zvoleni František Hošek a Karel Faulhammer.

Zbrojnice a technika sboru, výzbroj a výstroj

Sbor potřeboval nejprve novou stříkačku, protože stará obecní z roku 1859, do které se musela voda donášet v různých nádobách, již nevyhovovala. Nová stříkačka se získala hned v roce 1889 za finanční pomoci místních občanů a obecního úřadu. V roce 1898 vlastnil tedy chromečský hasičský sbor jednoproudní stříkačku, nástřešní žebř, kamzíkový žebř a dvě svítilny. Po pořízení nové hasičské stříkačky v roce 1889 začal sbor shromažďovat prostředky ke stavbě "zbrojírny" na úschovu nářadí a strojů. Už v roce 1889 skutečně došlo k zahájení stavby za přispění místních občanů a hraběte Karla st. ze Žerotína, který měl v Chromči dvůr.

V roce 1927 došlo k výstavbě sušárny hadic. V dalším roce rozhodla valná hromada o pořízení vycházkových stejnokrojů. V roce 1928 jich bylo pořízeno 20. V roce 1938 projednala valná hromada návrh na zřízení spolkové místnosti ve zbrojnici. Návrh byl přijat.

Na první schůzi nového výboru po II. světové válce bylo rozhodnuto o modernizaci hasičské techniky. Sbor objednal přenosnou motorovou stříkačku PS 8 spolu s dvoukolovým podvozkem a potřebným nářadím a hadicemi. Prvním strojníkem stříkačky, kterou sbor obdržel v září 1946, se stal František Navrátil (později převzal Velén Flašar). Později se projevila nutná potřeba nákladního auta pro přepravu zásahového družstva. Z těchto důvodů zakoupil sbor auto Ford V 3000 dne 20. 2. 1952 za 60 000,- Kčs, které však nemělo brzdy. O jeho velkou rekonstrukci na hasičské auto se zasloužili dobrovolníci - Gustav Valenta, Jan Kouřil, Václav Matura st., František Diviš a Jaroslav Sokol. Sbor převzal zrekonstruovaný stroj do užívání na zahradní slavnosti 13. 6. 1954. V této době převzal sbor do užívání i požární zbrojnici a garáž na auto.

V roce 1957 se znovu začalo s rekonstrukcí zbrojnice. Vybouralo se průčelí, vyzdily příčky a provedly betonové podlahy. V dubnu 1978 se opět začalo s opravou zbrojnice, kdy byla na programu oprava střechy. Následně byla provedena fasáda a potřebné natěračské práce.

Finanční prostředky na koupi vozidla v roce 1979, typ AVIA 30 valník, které bylo ve velmi dobrém technickém stavu, poskytla Česká státní pojišťovna. Přestavbu na požární auto uskutečnil Václav Matura ml. spolu s dalšími členy hasičského sboru. Později došlo, od září 1980, i na adaptaci stodoly v budově býv. MNV. Zřizovala se v ní garáž pro nově upravené auto.

Soutěže požární ochrany

Od roku 1982 pořádá sbor pravidelně "Memoriál Františka Diviše o putovní pohár". Tato soutěž se těší mezi SDH velké oblibě. Zúčasnňují se jí mnohá družstva z okresu.

Ženy nemohly zůstat za muži pozadu a tak v roce 1954 založily historicky první družstvo žen v Chromči. Členky byly: Jitka Maturová, Zdislava Maturová, Milada Šmoldasová, Rita Drexlerová, Naďa Žouželková, Eliška Kašparová, Anička Kašparová, Eliška Drásalová a Eliška Ďopanová. V roce 1954 založil hasičský sbor v Chromči poprvé požárnické družstvo žáků. Po vedením cvičitele Veléna Františka získalo titul druhé nejlepší družstvo žáků v tehdejším Olomouckém kraji.

Obrázky:

Hasičský sbor z roku 1931

Hasičský sbor 1948

Hasičský sbor roku 1955

Požární sbor 1966

Mladí a starší požárníci roku 1973

Použité zdroje:

Sobek, J., Mgr.: 110 let Sboru dobrovolných hasičů v Chromči 1888 - 1998. květen 1998. Vyd. Obecní úřad Chromeč a SDH Chromeč.

Kamlar J, Vénos V.: Sto let požárního sboru v Chromči. 1888 - 1988. Vyd. Základní organizace Svazu požární ochrany ČSR v Chromči.Podporované prohlížeče: IE, Mozilla Firefox, Opera | Optimalizováno pro rozlišení 1280x800 | © 2007 Lenka Pavlíčková